Nyhedsbrev februar 2017

Samtidig vil vi gerne sige tak, fordi du fortsat støtter foreningens arbejde, og her orientere dig om foreningens aktiviteter:

Undervisning af fynske dagplejere på efteruddannelse:


I forsommeren 2016 indledte Børn i Klemme samarbejde med Pædagogisk institut, UC SYD, om undervisning af dagplejere fra seks fynske kommuner, samt Fredericia Kommune.

Denne undervisning indgår i et modulopdelt, tre måneders efteruddannelsesforløb, som dagplejerne gennemfører.


Forældres psykiske sygdom og dens betydning for børnene indgik ikke i det oprindelig planlagte undervisningsforløb, men efter henvendelse fra Børn i Klemme er emnet blevet programsat og er nu en del af modul 2.


Foreningen bidrager med 4 timers undervisning med følgende hovedoverskrifter:


En kort indføring i de vigtigste psykiske sygdomme

Sygdommenes mulige betydning og langsigtede konsekvenser for børnene

Hvordan kan man som dagplejer forholde sig konstruktivt og tilbyde støtte?


Undervisningen startede i august 2016, og der blev i første omgang aftalt deltagelse på to hold. Evalueringen fra disse to hold afgjorde, at undervisningen skulle fortsætte på de efterfølgende ca. 18 hold.

Indtil nu er der afviklet 6 hold med ialt 165 dagplejere.


Alle kursister bliver bedt om kort at beskrive deres forudsætninger ved starten af undervisningen, herunder deres viden om og erfaring med psykisk sygdom.

Efterfølgende er svarene opdelt i 4 kategorier, og de fordeler sig for øjeblikket for alle kursister således:


17%: Ingen viden/erfaring

31%: Meget begrænset viden/erfaring

23%:   Nogen viden/erfaring

29%: Stor viden/erfaring


Svarene varierer lidt fra hold til hold, men groft sagt deler dagplejerne sig i to lige store grupper: En halvdel med ingen eller meget begrænset viden/erfaring og en halvdel med nogen eller stor viden/erfaring.


Ca. 40% af dagplejerne har i præsentationen beskrevet, at de har haft børn af forældre med psykisk sygdom i dagpleje.


Eftersom dagplejernes forudsætninger er så forskellige, er der også forskel på deres evalueringer af forløbet. Enkelte synes ikke, at de har lært noget nyt, men den helt gennemgående tilbagemelding er, at  dagplejerne har fået større forståelse for familiernes situation, større rummelighed over for forældre med psykisk sygdom og større viden om, hvordan de kan støtte børnene i hverdagen.

Invitation til samarbejde om styrket indsats overfor skolebørn i vestjyske kommuner:


Børn i Klemme har taget initiativ til at invitere til samarbejde om at igangsætte et projekt, som retter sig mod skolebørn i en eller flere vestjyske kommuner.


Visonen er

- at tidlig støtte til børn af forældre med psykisk sygdom bliver en naturlig og integreret del af den faglige opmærksomhed over for alle børn på de involverede folkeskoler.

Projektet er tænkt gennemført i samarbejde med Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland og interesserede kommuner. Regionpsykiatrien Vest har givet tilsagn om at medvirke, nogle af de adspurgte kommuner har takket nej, og aktuelt står det åbent, om en eller flere kommuner gerne vil være med til senere at arbejde videre med idéen.Deltagelse i Frivilligbørs 2016 i Randers:


I november 2016 afholdt Randers Kommune en "Frivilligbørs", hvor frivillige organisationer, kommunale institutioner samt erhvervsvirksomheder kunne "bytte ydelser".

Her blev det aftalt, at Børn i Klemme skal afholde en workshop i 2017 for bydelsmødrene, som er en gruppe af kvinder med mange forskellige nationaliteter.Aktiviteter i 2017:


I 2017 er planen, at Børn i Klemme arbejder videre med de indsatser, som er kommet igang, samt arbejder på at få virkeliggjort nye samarbejdsprojekter, som foreløbig kun er i støbeskeen.

På vegne af bestyrelsen

Børn i Klemme


Venlig hilsen

Kirsten Hansen